• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018

Magic Move – Jquery hiệu ứng di chuyển vị trí các phần tử DOM

Magic Move is a jQuery plugin to do transitions between DOM states.

Magic Move is a better way of doing transitions and, rather than hard coding positions, delegate layout to the browser.

Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top