• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018
 • đăng ký tên miền giá rẻ
 • Nhận chụp tiệc cưới hỏi, sự kiện, chương trình, sản phẩm, chân dung, thời trang

Hướng dẫn kết nối asp.net với Mysql

  Asp.net có thể sử dụng rất nhiều database, không riêng gì Ms sql servee, mysql ..... Các bạn làm theo bước sau để có thể sử dụng c# để code thêm dữ liệu vào database.

Có phần lưu ý : phiên bản MySQL Connector từ version 6 trở lên đòi hỏi phải sử dụng new password của mysql, nếu bạn dùng server win 2008, plesk 9.3 như mình thì khi mình nâng cấp dùng MySQL Connector phiên bản 6.8.4 thì phải set password mới cho username khai báo trên plesk ! Hơi mất công ! nên các bạn lưu ý ! Mình gặp trường hợp này loay hoay rất lâu tìm ra vấn đề.

 Và điều quan trọng nhất là connectstring

 

lưu ý pooling=false << mình thiều dòng này khi insert dữ liệu vào nếu có lỗi hay gì nó ko bao mà cứ connect time rất lâu. Set này vào thì khi bạn insert,update, delete gì nếu lỗi thì trả ra ngay.

In order to connect to MySQL Server with .NET in C# or ASP.NET:

  • You need to download MySQL Connector/Net .
  • After you add a reference to your project, it is probably in C:\Program Files\MySQL\MySQL Connector Net 5.0.7\Binaries\.NET 2.0 folder, add the MySql.Data.dll file as a reference.
  • Make your connection string, the following code will shows a standard MySQL connection string.
using MySql.Data.MySqlClient;
public static string GetConnectionString()
{
 string connStr = String.Format("server={0};user id={1}; password={2};" + 
  "database=yourdb; pooling=false", "yourserver",
  "youruser", "yourpass");

 return connStr;
}
  • Then create an instance from MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection as shown below.
MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection mycon = 
 new MySqlConnection( GetConnectionString());
  • Then try to open the MySqlConnection.
if(mycon .State != ConnectionState.Open)
try
{
 mycon .Open();
}
catch (MySqlException ex)
{
 throw (ex);
}
Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top