• Thiết kế website bán hàng miễn phí 2018
  • đăng ký tên miền giá rẻ
  • Nhận chụp tiệc cưới hỏi, sự kiện, chương trình, sản phẩm, chân dung, thời trang

Hướng dẫn dùng GET and POST requests date trong asp.net

There are several ways to perform GET and POST requests: 


Method 1: Legacy

using System.Net;

POST

var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://www.example.com/recepticle.aspx"); var postData = "thing1=hello"; postData += "&thing2=world"; var data = Encoding.ASCII.GetBytes(postData); request.Method = "POST"; request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; request.ContentLength = data.Length; using (var stream = request.GetRequestStream()) { stream.Write(data, 0, data.Length); } var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();

GET

var request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://www.example.com/recepticle.aspx"); var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse(); var responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();

Method 2: WebClient (Also now legacy)

using System.Net; using System.Collections.Specialized;

POST

using (var client = new WebClient()) { var values = new NameValueCollection(); values["thing1"] = "hello"; values["thing2"] = "world"; var response = client.UploadValues("http://www.example.com/recepticle.aspx", values); var responseString = Encoding.Default.GetString(response); }

GET

using (var client = new WebClient()) { var responseString = client.DownloadString("http://www.example.com/recepticle.aspx"); }

Method 3: HttpClient

Currently the preferred approach. Asynchronous. Ships with .NET 4.5; portable version for other platforms available via NuGet.

using System.Net.Http;

POST

using (var client = new HttpClient()) { var values = new Dictionary<string, string> { { "thing1", "hello" }, { "thing2", "world" } }; var content = new FormUrlEncodedContent(values); var response = await client.PostAsync("http://www.example.com/recepticle.aspx", content); var responseString = await response.Content.ReadAsStringAsync(); }

GET

using (var client = new HttpClient()) { var responseString = client.GetStringAsync("http://www.example.com/recepticle.aspx"); }

Method 4: 3rd-Party Libraries

RestSharp

Tried and tested library for interacting with REST APIs. Portable. Available via NuGet.

Flurl.Http

Newer library sporting a fluent API and testing helpers. HttpClient under the hood. Portable. Available via NuGet.

using Flurl.Http;

POST

var responseString = await "http://www.example.com/recepticle.aspx" .PostUrlEncodedAsync(new { thing1 = "hello", thing2 = "world" }) .ReceiveString();

GET

var responseString = await "http://www.example.com/recepticle.aspx" .GetStringAsync();
Share facebookShare facebook

Facebook Comments

Tin Cùng Chuyên Mục

Trang 1 / 1

Bạn đã đọc tin này chưa ?

Go Top